REGLEMENTE 

§ 1 Stipendier

Stipendium kan beviljas för:

  • Utbildning i Sverige och vid svensk skola i utlandet. Studierna ska bedrivas på grundskolenivå (årskurs 6-9. Från 12 år) eller på gymnasienivå (upp till 23 år).
  • Intensivkurs i Sverige om svenskt språk, samhälle och kultur, s.k sommarkurs (Från 12 år upp till 23 år). OBS! Minst tvåveckorskurs.
  • Svensk skolförening i utlandet.
  • Universitetens behörighetsgivande test i svenska, TISUS, om eleven deltar i kompletterande svenskundervisning anordnad av svensk skolförening i utlandet.
  • Distansstudier med handledning vid svensk utlandsskola samt studier på Komvux (Från 12 år upp till 23 år).
  • Studier vid folkhögskola.
  • Praktik för svenska studenter (högst 30 år) vid svenska utlandshandelskamrar och andra organisationer utomlands med inriktning på svensk utrikeshandel och internationalisering

§ 2 Stipendiater

Stipendiaten ska ha en klar utlandssvensk anknytning som anses uppfyllt om

  • den studerande och minst en vårdnadshavare är svenska medborgare vilket måste styrkas av bifogade passkopior till ansökan.
  • båda vårdnadshavarna eller ensam vårdnadshavare med försörjningsplikt mot barnet bor/arbetar utomlands.

Praktikstipendiater ska anses utlandssvenska när de vistas utomlands under stipendietiden.

§ 3 Stipendiernas storlek

Stipendium utgår med belopp som bestäms av Stipendiefondens styrelse.

Om avgift för skolgång och/eller internat helt eller delvis betalas av vårdnadshavarens arbetsgivare ska detta alltid anges i ansökan. 

Elev vid SSHL och Lundsberg kan beviljas ett mindre schablonbelopp även om vårdnadshavarens arbetsgivare står för hela skol- och internatkostnaden.

§ 4 Ansökan

Alla ansökningar fylls i och skickas in via vårt digitala ansökningssystem här på hemsidan senast den 21 april.

Stipendieansökan ska alltid göras av vårdnadshavare eller kontaktperson vid skolförening även om den studerande uppnått myndighetsålder.

En ansökan måste alltid lämnas för varje enskilt läsår. Den studerande är inte garanterad nytt stipendium för varje läsår.

OBS! Stipendium för praktik kan inte sökas via denna hemsida utan ett avtal mellan berörd handelskammare och Stipendiefonden måste först undertecknas. För mer information kontakta Stipendiefondens kansli. Praktikantstipendier bestäms, utdelas och utbetalas i samråd med aktuella handelskamrar.

§ 5 Meddelande / Utbetalning

Alla sökande får via mail besked om stipendium beviljats eller inte.

Stipendier utbetalas under hösten det läsår ansökan avser efter kontroll med skolorna/kursanordnare.

Vid beviljat stipendium rekvireras stipendiemedlen via vårt digitala ansökningssystem då vi begär bankkontouppgifter.

För elever vid Lundsberg och SSHL görs utbetalningen till respektive skolas konto.

Stipendium för TISUS utbetalas till den studerande via sökande svensk skolförening.

Vid beviljande av stipendium kan fonden ta särskild hänsyn till behov.

Address

Scholarship Fund for Swedish Youth Abroad
Box 5501
SE-114 85 Stockholm
SWEDEN

Contact

Maud Jansson
Phone: +46 73 – 434 57 83
E-mail: maud@stipfond.se

Ulrika Torberger
Phone: +46 73 – 154 20 40
E-mail: ulrika@stipfond.se