Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Stipendier kan sökas för barn till utlandssvenskar för studier i Sverige eller svensk skola i utlandet, av praktikanter vid svensk handelskammare eller annan organisation utomlands samt av svensk skolförening.

Stipendierna delas ut av Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom, vilken bildades i samband med Sveriges Allmänna Exportförenings 50-årsjubileum 1937.

Reglemente och ansökningstider

§ 1 Studieform

Stipendium kan beviljas för:

  • Utbildning i Sverige och vid svensk skola i utlandet. Studierna ska bedrivas på grundskolenivå (årskurs 6-9) eller på gymnasienivå.
  • Distansstudier med handledning vid svensk utlandsskola samt studier på Komvux. Studierna ska bedrivas i årskurserna enligt ovan.
  • Studier vid folkhögskola.
  • Intensivkurs i Sverige om svenskt språk och samhälle.
  • Universitetens behörighetsgivande test i svenska, TISUS, om eleven deltar i kompletterande svenskundervisning anordnad av svensk skolförening i utlandet.
  • Praktik för svenska studenter vid svenska utlandshandelskamrar och andra organisationer utomlands med inriktning på svensk utrikeshandel och internationalisering

§ 2 Stipendiater

Stipendiaten bör vara högst 23 år och ska ha en klar utlandssvensk anknytning. Detta krav ska som regel anses uppfyllt om

  • eleven och minst en förälder är svensk medborgare
  • båda föräldrarna eller ensam vårdnadshavare med försörjningsplikt mot barnet bor/arbetar utomlands.

Vid beviljande av stipendium kan fonden ta särskild hänsyn till behov.

Praktikstipendiater bör vara högst 30 år och ska anses utlandssvenska när de vistas utomlands under stipendietiden.

§ 3 Stipendiernas storlek

Stipendium utgår med belopp som Stipendiefondens styrelse bestämmer med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.

Om avgift för skolgång och/eller internat helt eller delvis betalas av målsmans arbetsgivare ska detta anges med belopp i ansökan.

Elev vid riksinternatskola kan beviljas ett mindre schablonbelopp även om målsmans arbetsgivare står för hela skol- och internatkostnaden.

§ 4 Ansökan

Alla ansökningar görs på särskilda blanketter på denna hemsida

Stipendieansökan ska alltid – även om eleven uppnått myndighetsålder – göras av den som ansvarar för elevens kostnader (i regel förälder/vårdnadshavare).

Ofullständigt ifylld eller sen inkommen ansökan behandlas ej.

Ansökan om stipendium ska vara styrelsen tillhanda absolut senast den 1 april det läsår ansökan avser.

Vid första ansökan används blanketten:
”Ansökan om stipendium för studier vid svensk skola eller svensk utlandsskola”

Ansökan om fortsättningsstipendium görs på blanketten:
”Ansökan om fortsättningsstipendium för studier vid svensk skola eller svensk utlandsskola”

OBS! Man måste själv söka för varje enskilt studieår!

Ansökan om stipendium för deltagande i sommarkurs ska vara fonden tillhanda senast den 15 april. För övriga intensivkurser gäller att ansökan om stipendium ska vara styrelsen tillhanda senast tre månader före kursens början. Sådan ansökan görs på blanketten:
”Ansökan om stipendium för intensivkurs i svenska”

Ansökan om stipendium för universitetens språktest, TISUS, ska vara fonden tillhanda senast den dag då anmälan till språktestet ska vara inlämnad. Ansökan, som görs på blanketten:
”Ansökan om stipendium för behörighetsgivande språktest”

Ansökan skickas in till fonden via den skolförening där eleven deltar i kompletterande svenskundervisning.

Ansökan om stipendium för skolföreningar görs på blanketten: ”Ansökan om stipendium för svensk skolförening i utlandet”. Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 april.

Praktikantstipendier bestäms och utdelas i samråd med aktuella handelskamrar.

§ 5 Meddelande / Utbetalning

Alla sökande får via brev besked om stipendium beviljats eller ej.

Helårsstipendium utbetalas under hösten det läsår ansökan avser.

Stipendium för intensivkurser och språktest betalas ut i anslutning till att kursen eller testet genomförts.

Utbetalning görs till det konto som angivits i ansökan. Ange om möjligt konto i svensk bank!

För elever vid f.d. riksinternatskolorna görs utbetalningen till respektive skolas konto.

Stipendium för språktest utbetalas till eleven via sökande svensk skolförening.

Praktikantstipendier utbetalas i samråd med handelskamrar på sätt som är lämpligt i respektive fall.

Postadress

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom
Box 5501
114 85 Stockholm

Kontaktperson

Maud Jansson
Telefon: 073 – 434 57 83
E-post: maud@stipfond.se

Ulrika Torberger
Telefon: 073 – 154 20 40
E-post: ulrika@stipfond.se

Ansökan