Reglemente 

§ 1 Stipendier

Stipendium kan beviljas för:

  • Utbildning i Sverige och vid svensk skola i utlandet. Studierna ska bedrivas på grundskolenivå (årskurs 6-9. Från 12 år) eller på gymnasienivå (upp till 23 år).
  • Intensivkurs i Sverige om svenskt språk, samhälle och kultur, s.k sommarkurs (Från 12 år upp till 23 år). OBS! Minst tvåveckorskurs.
  • Svensk skolförening i utlandet.
  • TISUS (Test in Swedish for University Studies) är universitetets behörighetsgivande test i svenska för kommande studier på universitet och högskolor i Sverige.  Testet är avsett för de som har utländsk gymnasieutbildning och planerar att söka till akademiska studier i Sverige men inte har betyg i svenska. Eleven måste delta i kompletterande svenskundervisning anordnad av svensk skolförening i utlandet.
  • Distansstudier med handledning vid svensk utlandsskola samt studier på Komvux (Från 12 år upp till 23 år).
  • Studier vid folkhögskola.
  • Praktik för svenska studenter (högst 30 år) vid svenska utlandshandelskamrar och andra organisationer utomlands med inriktning på svensk utrikeshandel och internationalisering

§ 2 Stipendiater

Stipendiaten ska ha en klar utlandssvensk anknytning som anses uppfyllt om

  • den studerande och minst en vårdnadshavare är svenska medborgare vilket måste styrkas av bifogade passkopior till ansökan.
  • båda vårdnadshavarna eller ensam vårdnadshavare med försörjningsplikt mot den studerande bor/arbetar utomlands. Observera att för att räknas som utlandssvensk så ska vårdnadshavarna/ensam vårdnadshavare ha bott utomlands i minst sex månader.

Praktikstipendiater ska anses utlandssvenska när de vistas utomlands under stipendietiden.

§ 3 Stipendiernas storlek

Stipendium utgår med belopp som bestäms av Stipendiefondens styrelse.

Om avgift för skolgång och/eller internat helt eller delvis betalas av vårdnadshavarens arbetsgivare ska detta alltid anges i ansökan. Elev vid SSHL och Lundsberg kan beviljas ett mindre schablonbelopp även om vårdnadshavarens arbetsgivare står för hela skol- och internatkostnaden.

§ 4 Ansökan

Alla ansökningar fylls i och skickas in via vårt digitala ansökningssystem här på hemsidan senast den 28 april.

Stipendieansökan för svensk skola och utlandsskola samt för sommarkurser ska alltid göras av vårdnadshavare. Ansökan för TISUS-stipendier görs alltid av kontaktperson vid skolförening.  OBS att detta gäller även om den studerande uppnått myndighetsålder.

En ansökan måste alltid lämnas för varje enskilt läsår. Den studerande är inte garanterad nytt stipendium för varje läsår.

OBS! Stipendium för praktik kan inte sökas via denna hemsida utan ett avtal mellan berörd handelskammare och Stipendiefonden måste först undertecknas. För mer information kontakta Stipendiefondens kansli. Praktikantstipendier bestäms, utdelas och utbetalas i samråd med aktuella handelskamrar.

§ 5 Meddelande / Utbetalning

Alla sökande får besked via mail i slutet av juni om stipendium beviljats eller inte.

Stipendier utbetalas under hösten det läsår ansökan avser efter kontroll med skolorna/kursanordnare.

Vid beviljat stipendium rekvireras stipendiemedlen via vårt digitala ansökningssystem då vi begär bankkontouppgifter.

För elever vid Lundsberg och SSHL görs utbetalningen till respektive skolas konto.

Stipendium för TISUS utbetalas till den studerande via sökande svensk skolförening.

Vid beviljande av stipendium kan fonden ta särskild hänsyn till behov.

 

Postadress

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Box 5501

114 85 Stockholm

KontaktpersonER

Maud Jansson

E-post: maud@stipfond.se

Telefon: 073 – 434 57 83

 

Ulrika Torberger

E-post: ulrika@stipfond.se

Telefon: 073 – 154 20 40

 

Vi föredrar kontakt via e-post!