Syftet med Svensk-Spanska Stiftelsen är att främja utbildning och studier. Stipendium kan sökas av svensk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Spanien eller spansk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Sverige. Stipendium kan inte sökas enbart för språkstudier. Sökande får inte vara äldre än 30 år. Ansökan skall göras på ansökningsformulär som finns på denna webbplats. Ofullständigt ifylld blankett hanteras ej.

Reglemente och ansökningsregler

Beviljat stipendium skall användas inom tolv månader efter erhållandet. Skulle stipendiaten inte ha möjlighet därtill, kan rätten att få utnyttja stipendiet förfalla.

Vid ansökan om stipendium har sökande förbundit sig att utnyttja eventuellt stipendium till visst specificerat ändamål. Skulle det emellertid finnas särskilda väl grundade skäl att förändra dessa planer, erfordras ett medgivande från stiftelsen. Antagningsbevis från sökt studieanstalt bifogas alltid.

Det förutsättes att den som söker stipendium, svensktalande eller spansktalande, skall ha elementära kunskaper i spanska respektive svenska.

Stipendiaten är skyldig att omedelbart efter aktuell stipendietid avlämna rapport om sina studier samt de resultat som uppnåtts. Rapporten skall innehålla tidsuppgifter för resa och återkomst, uppgift om besök och kurser, vilka personer hon/han träffat och samarbetat med, samt en kort redogörelse över studie-/utbildningsverksamheten samt gärna andra informationer av intresse. Betygsutdrag räknas inte.

OBS! Ansökan görs endast för ett studieår i taget.

Skulle förhållanden inträffa, som stipendiaten inte råder över och som gör att den tidigare uppgjorda planen måste avbrytas, medges rätt att omedelbart återvända till hemlandet och med stipendiemedel täcka kostnaderna för hemresan. Stipendiaten måste i sådant fall redovisa stipendiet samt återbetala oförbrukade medel. Några krav på ersättning utöver stipendiet kan icke ställas på stiftelsen.

Stiftelsen är inte ansvarig för skada, som stipendiat kan komma att utsättas för eller förorsaka tredje man under stipendietiden. Stipendiat kan inte heller kräva täckning av kostnader, om det skulle visa sig att stipendiet icke räcker till för beräknade kostnader. Krav att betala eventuell hemresa eller därmed jämförbar kostnad kan ej ställas mot stiftelsen om pengarna tagit slut fortare än beräknat eller om stipendiaten blivit bestulen eller på annat sätt förlorat kapitalet.

Stipendiat är skyldig att uppträda som en god representant för sitt land. Skulle stiftelsen få allvarliga anmärkningar avseende stipendiatens uppträdande och levnadssätt eller om stipendiat icke utnyttjar stipendiet i enlighet med uppgivet ändamål, kan stiftelsen kräva att stipendiet återbetalas. Samtliga sökande får per brev besked om resultat av ansökan.

Ansökan ska vara fonden tillhanda absolut senast den 15 septemberKommer ansökan in senare lämnas den utan åtgärd.