Reglemente 

§ 1 Stipendier

Stipendium kan beviljas för:

  • Studier vid de svenska internatskolorna Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL och Lundsbergs skola i Sverige. Vi beviljar inte stipendiemedel för andra internatskolor eller för vanliga gymnasieskolor i Sverige. Vi beviljar stipendiemedel för att täcka del av internatavgiften.
  • Svensk skola eller svensk sektion i utlandet. Studierna ska bedrivas på grundskolenivå (årskurs 4-9. Från 10 år) eller på gymnasienivå (upp till 21 år). Vi beviljar stipendiemedel för att täcka del av skolavgiften hos de svenska utlandsskolorna.
  • Svenska gymnasieelever som vill göra ett utbytesår i svensk utlandsskola och som inte får med sig sin skolpeng.
  • Intensivkurs i Sverige i svenska, samhälle och kultur, s.k sommarkurs (Från 10 år till 21 år). Kurserna är vanligtvis förlagda vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL eller Uppsala International Summer Session, UISS.
  • Svensk skolförening i utlandet som bedriver kompletterande svenskundervisning.
  • TISUS (Test in Swedish for University Studies). TISUS är universitetets behörighetsgivande test i svenska för kommande studier på universitet och högskolor i Sverige.  Testet är avsett för de som har motsvarande utländsk gymnasieutbildning och planerar att söka till akademiska studier i Sverige men inte har betyg i svenska. Stipendiefonden delar inte ut stipendier för TISUS-tester till studerande som är äldre än 23 år. Under vår ansökningsperiod (februari-april) varje år kan stipendium sökas antingen för vårens eller höstens tester samt för hel- eller deltester.
  • Praktik för svenska studenter vid svenska handelskammare utomlands och andra organisationer i utlandet med inriktning på svensk utrikeshandel och internationalisering. Stipendiefonden delar inte ut stipendier för praktik till studenter som är äldre än 30 år.

Få mer detaljerad information under rubriken Våra stipendier

§ 2 Stipendiater

Stipendiaten ska ha en klar utlandssvensk anknytning som anses uppfylld om

  • den studerande och minst en vårdnadshavare är svenska medborgare vilket måste styrkas av  passkopior eller intyg om svenskt medborgarskap bifogade i ansökan.
  • båda vårdnadshavarna eller ensam vårdnadshavare med svenskt medborgarskap och med försörjningsplikt mot den studerande bor/arbetar utomlands. 

§ 3 Stipendiernas storlek

Stipendiebelopp för skolstipendier (de fem översta stipendietyperna ovan) bestäms årligen av Stipendiefondens styrelse.

Om internatavgiften helt eller delvis betalas av vårdnadshavarnas arbetsgivare ska detta alltid anges i ansökan. 

Stipendiebelopp för intensivkurs i Sverige (s.k sommarstipendier) utgår med 5000 kr per kursvecka för minst två veckors kurs.

Stipendiebelopp för TISUS-test utgår med högst 2300 kr för helt test och 1150 kr för deltest när testet skrivs utomlands och högst 1900 kr för helt test och 950 kr för deltest när testet skrivs i Sverige. 

Stipendiebelopp för praktikantstipendier bestäms av Stipendiefondens styrelse.

§ 4 Ansökan

Alla ansökningar fylls i och skickas in via vårt digitala ansökningssystem här på hemsidan inom den tid som ansökningsperioden är öppen.  

OBS! Vi tar inte emot ansökningar efter ansökningsperiodens slut.

Våra stipendier är inte meritbaserade.

Stipendieansökan för skolstipendier, för sommarkurser samt för TISUS-tester ska alltid göras av vårdnadshavare.

Stipendieansökan för skolförening ska alltid göras av en representant/kontaktperson för skolföreningen.

En ansökan måste alltid lämnas för varje enskilt läsår. Den studerande är inte garanterad nytt stipendium för varje läsår.

Stipendium för praktik kan inte sökas via denna hemsida. Praktikantstipendier bestäms, utdelas och utbetalas i samråd med aktuella handelskamrar.

§ 5 Besked / Utbetalning

Vi förbehåller oss rätten att avslå ansökningar beroende på antalet inkomna ansökningar.

Vi kontrollerar alltid med skolorna/kursanordnare att eleverna har deltagit i kursen, skrivit testet eller påbörjat sina studier i angiven skola. 

Alla sökande får besked via mail i slutet av juni om stipendium beviljats eller inte. OBS! Det är viktigt att registrera en aktiv e-postadress då all information från oss sker via e-post.

För beviljade stipendier mailar vi ut begäran om rekvisition (bankkontouppgifter) under september/oktober månad. Själva utbetalningen görs i oktober/november.

Stipendiet rekvireras via vårt digitala ansökningssystem. OBS! Sista datum för rekvirering av stipendiemedel är den 15 november.  Sent inkomna rekvisitioner hanteras ej.

För elever vid Lundsberg och SSHL görs utbetalningen till respektive skola.

Om en elev avbryter sina studier under pågående termin så är vårdnadshavare skyldiga att meddela kansliet och återbetala halva stipendiebeloppet.

Senast reviderad i januari 2022