Reglemente 

§ 1 Stipendier

Stipendium kan beviljas för:

  • Studier vid de svenska internatskolorna Sigtuna Humanistiska Läroverket, SSHL och Lundsbergs skola i Sverige och vid svensk skola eller svensk sektion i utlandet. Studierna ska bedrivas på grundskolenivå (årskurs 6-9. Från 12 år) eller på gymnasienivå (upp till 23 år). Vi beviljar inte stipendiemedel för andra internatskolor än de som nämns ovan eller för vanliga gymnasieskolor i Sverige.
  • Intensivkurs i Sverige i svenska, samhälle och kultur, s.k sommarkurs (Från 12 år till 23 år). Kurserna är vanligtvis förlagda vid Sigtuna Humanistiska Läroverket, SSHL eller Uppsala International Summer Session, UISS.
  • Svensk skolförening i utlandet.
  • TISUS (Test in Swedish for University Studies). TISUS är universitetets behörighetsgivande test i svenska för kommande studier på universitet och högskolor i Sverige.  Testet är avsett för de som har motsvarande utländsk gymnasieutbildning och planerar att söka till akademiska studier i Sverige men inte har betyg i svenska. Stipendiefonden delar inte ut stipendier för TISUS-tester till studerande som är äldre än 23 år.
  • Praktik för svenska studenter vid svenska handelskammare utomlands och andra organisationer i utlandet med inriktning på svensk utrikeshandel och internationalisering. Stipendiefonden delar inte ut stipendier för praktik till studenter som är äldre än 30 år.

§ 2 Stipendiater

Stipendiaten ska ha en klar utlandssvensk anknytning som anses uppfyllt om

  • den studerande och minst en vårdnadshavare är svenska medborgare vilket måste styrkas av  passkopior eller intyg om svenskt medborgarskap bifogade i ansökan.
  • båda vårdnadshavarna eller ensam vårdnadshavare med försörjningsplikt mot den studerande bor/arbetar utomlands sedan minst sex månader tillbaka.

§ 3 Stipendiernas storlek

Stipendiebelopp för skolstipendier bestäms årligen av Stipendiefondens styrelse.

Om internatavgiften helt eller delvis betalas av vårdnadshavarnas arbetsgivare ska detta alltid anges i ansökan. Elev vid Sigtuna Humanistiska Läroverket, SSHL och Lundsbergs skola kan beviljas ett mindre schablonbelopp även om vårdnadshavarnas arbetsgivare står för hela internatavgiften.

Stipendiebelopp för intensivkurs i Sverige (s.k sommarstipendier) utgår med 2000 kr per kursvecka för minst två veckors kurs.

Stipendiebelopp för TISUS-test utgår med högst 2000 kr per test.

Stipendiebelopp för praktikantstipendier bestäms av Stipendiefondens styrelse.

§ 4 Ansökan

Alla ansökningar fylls i och skickas in via vårt digitala ansökningssystem här på hemsidan inom den tid som ansökningsperioden är öppen. OBS! Vi tar inte emot ansökningar efter ansökningsperiodens slut.

Stipendieansökan för svensk skola och svensk skola i utlandet, för sommarkurser samt för TISUS-tester ska alltid göras av vårdnadshavare.

Stipendieansökan för skolförening ska alltid göras av en representant/kontaktperson för  skolföreningen.

En ansökan måste alltid lämnas för varje enskilt läsår. Den studerande är inte garanterad nytt stipendium för varje läsår.

Stipendium för praktik kan inte sökas via denna hemsida. Praktikantstipendier bestäms, utdelas och utbetalas i samråd med aktuella handelskamrar.

§ 5 Besked / Utbetalning

Alla sökande får besked via mail i slutet av juni om stipendium beviljats eller inte. OBS! Det är viktigt att registrera en aktiv e-postadress då all information från oss sker via e-post.

Stipendier utbetalas under hösten det läsår ansökan avser efter kontroll med skolorna/kursanordnare.

Vid beviljat stipendium rekvireras stipendiemedlen via vårt digitala ansökningssystem då vi begär bankkontouppgifter. OBS! Sista datum för rekvirering av stipendiemedel är den 15 november.

För elever vid Lundsberg och SSHL görs utbetalningen till respektive skola.

Senast reviderad i september 2020