Stipendium för svensk skola eller svensk utlandsskola

  
§ 1 Stipendier

Stipendium beviljas för:

 • Studier vid de svenska internatskolorna Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL eller Lundsbergs skola i Sverige
 • Studier vid svensk utlandsskola godkänd av Skolverket
 • Studier vid Sofia Distans respektive Hermods vid svenska utlandsskolor
 • Studier vid svensk sektion vid internationell skola i utlandet
 • Studier vid svensk utlandsskola för svenska gymnasieelever, så kallade gästelever som deltar i ett utbytesår och som inte får med sig skolpeng från sin hemkommun

Stipendium beviljas inte för:

 • Studier vid andra internatskolor i Sverige än ovan angivna
 • Studier vid ordinarie grund- och gymnasieskolor i Sverige
 • Studier vid internationella skolor i utlandet som inte har svensk sektion
 • Ett andra utbytesår för de svenska gymnasieelever, så kallade gästelever som deltar i utbytesår vid svensk utlandsskola
 • Svenska universitet och högskolor

  
§ 2 Villkor

 • Den studerande och minst en vårdnadshavare ska ha en klar utlandssvensk anknytning och vara svenska medborgare
 • Båda vårdnadshavarna eller ensam vårdnadshavare med svenskt medborgarskap och med försörjningsplikt mot den studerande bor/arbetar utomlands
 • Studierna ska bedrivas på grundskolenivå (årskurs Fk-9 från 6 år) eller på gymnasienivå (upp till 21 år)
 • Studierna ska ske på helår, dvs både höst- och vårtermin
 • Vi tar inte emot ansökningar efter ansökningsperiodens slut
 • För svenska gymnasieelever, så kallade gästelever som deltar i utbytesår vid svensk utlandsskola gäller endast de sista två punkterna här ovan

 
§ 3 Stipendiernas storlek

 • Stipendiebeloppen bestäms årligen av Stipendiefondens styrelse
 • För studier på de svenska internatskolorna Sigtuna Humanistiska Läroverket, SSHL och Lundsbergs skola beviljar Stipendiefonden stipendiemedel för att täcka del av internatavgiften
 • För studier på de svenska utlandsskolorna beviljar Stipendiefonden stipendiemedel för att täcka del av skolavgiften

 
§ 4 Ansökan

 • Ansökan fylls i och skickas in via Stipendiefondens ansökningssystem inom den tid som ansökningsperioden är öppen 1 februari-30 april
 • Stipendieansökan ska alltid göras av vårdnadshavare. Stipendiefonden tar inte emot ansökningar som den studerande själv har fyllt i och skickat in oavsett om hen är myndig
 • Svenskt medborgarskap ska styrkas av kopia av giltigt pass eller nationellt ID-kort och bifogas ansökan
 • Ett aktuellt intyg från den skola den studerande är elev i för närvarande, bifogas som pdf eller jpeg i ansökan. Intyget ska vara daterat, undertecknat av rektor eller administratör, innehålla uppgifter om skolans namn, barnets namn, födelsedatum samt nuvarande årskurs
 • För svenska gymnasieelever som ska göra ett utbytesår vid svensk utlandsskola ska avslag för skolpeng styrkas med intyg/mail från kommunen och bifogas ansökan
 • Om internat- eller skolavgiften helt eller delvis betalas av vårdnadshavarnas arbetsgivare ska detta alltid anges i ansökan
 • En ansökan måste alltid lämnas för varje enskilt läsår. Den studerande är inte garanterad ett nytt stipendium för varje läsår
 • En ansökan kan inte göras retroaktivt för tidigare läsår
 • Våra stipendier är inte meritbaserade

  
§ 5 Besked/Utbetalning

 • Sökanden får besked via mail i slutet av juni om stipendium beviljats eller inte
 • Styrelsens beslut kan inte överklagas. Styrelsen är inte skyldig att motivera ett avslag av stipendium
 • Stipendiefonden kontrollerar alltid med skolorna att eleverna har påbörjat sina studier i angiven skola på höstterminen och att de går kvar i skolan på vårterminen. Om en elev inte har påbörjat sina studier eller inte fortsätter sina studier återtas stipendiet
 • För studerande vid svenska utlandsskolor görs även kontroll med skolorna om slutgiltig skolavgift för eventuell justering av det preliminärt beviljade stipendiebeloppet
 • För beviljade stipendier mailar Stipendiefonden ut begäran om rekvisition (bankkontouppgifter) under september månad
 • Stipendiet rekvireras i ansökningssystemet senast den 15 november.  Sent inkomna rekvisitioner hanteras inte
 • För skolstipendier betalar Stipendiefonden ut halva stipendiet på hösten i månadsskiftet oktober/november och resterande halva i början på vårterminen
 • För elever vid Lundsberg och SSHL görs utbetalningen alltid till respektive skola en gång per år, på hösten. Rekvisition är inte nödvändig

Stipendium för intensivkurs i svenska – sommarkurs

  
§ 1 Stipendier

 • Stipendium beviljas för:
  Intensivkurs i Sverige i svenska, samhälle och kultur, s.k sommarkurs (för ålder 6 år till 23 år)
 • Kurser förlagda till Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL, Svenska Distans eller Uppsala International Summer Session, UISS

Stipendium beviljas inte för:

 • Kurser som ges av andra kursanordnare än ovanstående, som exempelvis konfirmationsläger eller kollo

 
§ 2 Villkor

 • Den studerande och minst en vårdnadshavare ska ha en klar utlandssvensk anknytning och vara svenska medborgare
 • Båda vårdnadshavarna eller ensam vårdnadshavare med svenskt medborgarskap och med försörjningsplikt mot den studerande bor/arbetar utomlands
 • Kurserna ska vara i minst en vecka
 • Stipendiefonden tar inte emot ansökningar efter ansökningsperiodens slut

  
§ 3 Stipendiernas storlek

 • Stipendiebelopp bestäms årligen av Stipendiefondens styrelse

  
§ 4 Ansökan

 • Ansökan fylls i och skickas in via Stipendiefondens ansökningssystem inom den tid som ansökningsperioden är öppen 1 februari-30 april
 • Stipendieansökan ska alltid göras av vårdnadshavare. Stipendiefonden tar inte emot ansökningar som den studerande själv har fyllt i och skickat in oavsett om hen är myndig
 • Svenskt medborgarskap ska styrkas av kopia av giltigt pass eller nationellt ID-kort och bifogas ansökan
 • En ansökan måste alltid lämnas för varje enskilt kurstillfälle. Den studerande är inte garanterad ett nytt stipendium varje år
 • En ansökan kan inte göras retroaktivt för tidigare kurs

 
§ 5 Besked/utbetalning

 • Sökanden får besked via mail i slutet av juni om stipendium beviljats eller inte
 • Styrelsens beslut kan inte överklagas. Styrelsen är inte skyldig att motivera ett avslag av stipendium
 • Stipendiefonden kontrollerar alltid med kursanordnare att eleverna har deltagit i sin kurs. Om en elev inte har deltagit i kursen återtas stipendiet. Meddela alltid Stipendiefondens kansli om eleven inte kommer att delta i kursen.
 • För beviljade stipendier mailar Stipendiefonden ut begäran om rekvisition (bankkontouppgifter) under september månad
 • Stipendiet rekvireras i ansökningssystemet senast den 15 november.  Sent inkomna rekvisitioner hanteras inte
 • Stipendiemedel utbetalas på hösten under september månad

Stipendium för svensk skolförening i utlandet

   
§ 1 Stipendier

Stipendium beviljas för:

 • Svensk skolförening i utlandet som är godkänd av Skolverket och som bedriver kompletterande svenskundervisning för barn (från 6 år) och ungdomar
 • Svensk utlandsskola som är godkänd av Skolverket och som bedriver kompletterande svenskundervisning för barn (från 6 år) och ungdomar

Stipendium beviljas inte för:

 • Svensk skolförening/skola i utlandet som inte är godkänd av Skolverket för att bedriva kompletterande svenska
 • Svensk skolförening i utlandet som endast bedriver förskoleverksamhet

  
§ 2 Villkor

 • Skolföreningen eller skolan måste vara godkänd av Skolverket för att bedriva kompletterande svenska
 • Stipendiefonden tar inte emot ansökningar efter ansökningsperiodens slut
  Återrapportering av stipendiemedel görs i ansökan

  
§ 3 Stipendiernas storlek

 • Stipendiebelopp bestäms årligen av Stipendiefondens styrelse

   
§ 4 Ansökan

 • Ansökan fylls i och skickas in via Stipendiefondens ansökningssystem inom den tid som ansökningsperioden är öppen 1 februari-30 april
 • Stipendieansökan ska alltid göras av representant/kontaktperson för skolföreningen
 • En ansökan måste alltid lämnas för varje enskilt läsår. Skolföreningen är inte garanterad ett nytt stipendium för varje läsår
 • En ansökan kan inte göras retroaktivt för tidigare läsår

    
§ 5 Besked/Utbetalning

 • Sökanden får besked via mail i slutet av juni om stipendium beviljats eller inte
 • Styrelsens beslut kan inte överklagas. Styrelsen är inte skyldig att motivera ett avslag av stipendium
 • För beviljade stipendier mailar Stipendiefonden ut begäran om rekvisition (bankkontouppgifter) under september månad
 • Stipendiet rekvireras i Stipendiefondens ansökningssystem senast den 15 november.  Sent inkomna rekvisitioner hanteras inte
 • Stipendiemedel utbetalas på hösten i månadsskiftet oktober/november
 • Utbetalning sker till skolföreningens svenska eller utländska bankkonto eller genom fullmakt till representant/kontaktperson för skolföreningen

Stipendium för behörighetsgivande språktest – TISUS

  
§ 1 Stipendier

Stipendium beviljas för:

 • TISUS (Test in Swedish for University Studies), Stockholms Universitetets behörighetsgivande test i svenska för kommande studier på universitet och högskolor i Sverige

Stipendium beviljas inte för:

 • TISUS-förberedande kurser

  
§ 2 Villkor

 • Den studerande och minst en vårdnadshavare ska ha en klar utlandssvensk anknytning och vara svenska medborgare
 • Båda vårdnadshavarna eller ensam vårdnadshavare med svenskt medborgarskap och med försörjningsplikt mot den studerande bor/arbetar utomlands alternativt den studerande med motsvarande utländsk gymnasieutbildning bor i Sverige
 • Den studerande får inte vara äldre än 23 år
 • Stipendiefonden tar inte emot ansökningar efter ansökningsperiodens slut

  
§ 3 Stipendiernas storlek

 • Stipendiebelopp för TISUS-test utgår med högst 2 500 kr för helt test och 1 250 kr för deltest när testet skrivs utomlands och högst 2 070 kr för helt test och 1 035 kr för deltest när testet skrivs i Sverige

  
§ 4 Ansökan

 • Ansökan fylls i och skickas in via Stipendiefondens ansökningssystem inom den tid som ansökningsperioden är öppen 1 februari-30 april
 • Stipendieansökan kan göras av vårdnadshavare eller den studerande själv om hen är myndig
 • Svenskt medborgarskap ska styrkas av kopia av giltigt pass eller nationellt ID-kort och bifogas ansökan
 • Stipendium kan sökas antingen för vårens eller höstens tester samt för hel- eller deltester dock måste ansökan ske under ordinarie ansökningsperiod 1 februari-30 april
 • Det går att söka stipendium för hela TISUS-tester och deltester mer än en gång

  
§ 5 Besked/Utbetalning

 • Sökanden får besked via mail i slutet av juni om stipendium beviljats eller inte
 • Styrelsens beslut kan inte överklagas. Styrelsen är inte skyldig att motivera ett avslag av stipendium
 • För beviljade stipendier mailar Stipendiefonden ut begäran om rekvisition (bankkontouppgifter) under september månad
 • Stipendiet rekvireras i Stipendiefondens ansökningssystem senast den 15 november.  Sent inkomna rekvisitioner hanteras inte
 • Stipendiemedel utbetalas på hösten under september månad

Stipendium för utbildande praktik

  
§ 1 Stipendier

 • Praktik för nyexaminerade svenska studenter vid svenska handelskammare utomlands och andra organisationer i utlandet med inriktning på svensk utrikeshandel och internationalisering.

  
§ 2 Stipendiater

 • Stipendiefonden delar inte ut stipendier för praktik till studenter som är äldre än 30 år.

  
§ 3 Stipendiernas storlek

 • Stipendiebelopp för praktikantstipendier bestäms av Stipendiefondens styrelse

  
§ 4 Ansökan

 • Stipendium för praktik kan inte sökas via denna hemsida. Ansökan görs till Stipendiefonden av ansvarig chef på handelskammaren. Praktikantstipendier bestäms, utdelas och utbetalas i samråd med aktuella handelskamrar.

Senast reviderad i oktober 2023