Reglemente 

§ 1 Stipendier

Stipendium kan endast beviljas för:

  • Helårsstudier vid de svenska internatskolorna Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL och Lundsbergs skola i Sverige. Vi beviljar inte stipendiemedel för andra internatskolor eller för vanliga gymnasieskolor i Sverige. 
  • Svensk skola eller svensk sektion vid internationell skola i utlandet. Studierna ska bedrivas på grundskolenivå (årskurs Fk-9. Från 6 år) eller på gymnasienivå (upp till 21 år).  Studierna ska ske på helår (HT plus VT). 
  • Svenska gymnasieelever som vill göra ett utbytesår i svensk utlandsskola och som inte får med sig skolpeng. Vi ger endast stipendier för ett utbytesår.
  • Intensivkurs i Sverige i svenska, samhälle och kultur, s.k sommarkurs (Från 10 år till 23 år). Kurserna är vanligtvis förlagda till Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL eller Uppsala International Summer Session, UISS. Stipendier ges för minst två veckors kurs.
  • Svensk skolförening i utlandet som bedriver kompletterande svenskundervisning för barn och ungdomar (från 6 år).
  • TISUS (Test in Swedish for University Studies). TISUS är Stockholms Universitetets behörighetsgivande test i svenska för kommande studier på universitet och högskolor i Sverige.  Testet är avsett för de som har motsvarande utländsk gymnasieutbildning och planerar att söka till akademiska studier i Sverige men inte har betyg i svenska. Stipendiefonden delar inte ut stipendier för TISUS-tester till studerande som är äldre än 23 år. Under vår ansökningsperiod (februari-april) kan stipendium sökas antingen för vårens eller höstens tester samt för hel- eller deltester. Det går att söka stipendium för hela TISUS-tester och deltester mer än en gång.
  • Praktik för nyexaminerade svenska studenter vid svenska handelskammare utomlands och andra organisationer i utlandet med inriktning på svensk utrikeshandel och internationalisering. Stipendiefonden delar inte ut stipendier för praktik till studenter som är äldre än 30 år. 

§ 2 Stipendiater

Stipendiaten ska ha en klar utlandssvensk anknytning som anses uppfylld om

  • den studerande och minst en vårdnadshavare är svenska medborgare. Detta måste styrkas av passkopior, nationellt ID-kort eller intyg om svenskt medborgarskap från Skatteverket som bifogas ansökan.
  • båda vårdnadshavarna eller ensam vårdnadshavare med svenskt medborgarskap och med försörjningsplikt mot den studerande bor/arbetar utomlands. 

§ 3 Stipendiernas storlek

Stipendiebelopp för de fem översta stipendietyperna ovan bestäms årligen av Stipendiefondens styrelse.

För studier på de svenska internatskolorna Sigtuna Humanistiska Läroverket, SSHL och Lundsbergs skola beviljar vi stipendiemedel för att täcka del av internatavgiften.

För studier på de svenska utlandsskolorna beviljar vi stipendiemedel för att täcka del av skolavgiften.

Stipendiebelopp för intensivkurs i Sverige (s.k sommarstipendier) utgår med 5000 kr per kursvecka för minst två veckors kurs eller högst halva kursavgiften i stipendium.

Stipendiebelopp för TISUS-test utgår med högst 2500 kr för helt test och 1250 kr för deltest när testet skrivs utomlands och högst 2070 kr för helt test och 1035 kr för deltest när testet skrivs i Sverige.  

Stipendiebelopp för praktikantstipendier bestäms av Stipendiefondens styrelse.

§ 4 Ansökan

Alla ansökningar fylls i och skickas in via vårt ansökningssystem här på hemsidan inom den tid som ansökningsperioden är öppen.  

Stipendieansökan ska alltid göras av vårdnadshavare. Vi tar inte emot ansökningar som den studerande själv har fyllt i och skickat in oavsett om hen är myndig.

I alla blanketter, förutom för skolförening, ska svenskt medborgarskap styrkas av passkopior, nationellt ID-kort eller intyg om svenskt medborgarskap från Skatteverket och bifogas ansökan.

I ansökan för skolstipendier inklusive gästelever (blanketten Stipendium för svensk skola eller svensk utlandsskola) ska ett aktuellt intyg från den skola den studerande är elev i för närvarande, bifogas som pdf eller jpeg i ansökan. Intyget ska vara daterat, undertecknat av rektor eller administratör, innehålla uppgifter om skolans namn, barnets namn, födelsedatum samt nuvarande årskurs.

I ansökan för gästelev (blanketten Stipendium för svensk skola eller svensk utlandsskola) ska avslag för skolpeng styrkas med intyg/mail från kommunen som ska bifogas ansökan.

Om internat- eller skolavgiften helt eller delvis betalas av vårdnadshavarnas arbetsgivare ska detta alltid anges i ansökan. 

Stipendieansökan för skolförening (blanketten Stipendium för svensk skolförening i utlandet) ska alltid göras av en representant/kontaktperson för skolföreningen.

En ansökan måste alltid lämnas för varje enskilt läsår. Den studerande/skolföreningen är inte garanterad nytt stipendium för varje läsår. För gästelever på gymnasienivå ges stipendier endast för ett år.

Våra stipendier är inte merit- eller inkomstbaserade.

Vi tar inte emot ansökningar efter ansökningsperiodens slut.

Stipendium för praktik kan inte sökas via denna hemsida. Ansökan görs av ansvarig chef på handelskammaren till Stipendiefonden. Praktikantstipendier bestäms, utdelas och utbetalas i samråd med aktuella handelskamrar. 

§ 5 Besked / Utbetalning

Alla sökande får besked via mail i slutet av juni om stipendium beviljats eller inte. 

Styrelsens beslut kan inte överklagas. Styrelsen är inte skyldig att motivera ett avslag av stipendium.

Vi kontrollerar alltid med skolorna/kursanordnare att eleverna har deltagit i kursen, skrivit testet eller påbörjat sina studier i angiven skola på höstterminen och att de går kvar i skolan på vårterminen. 

För beviljade stipendier mailar vi ut begäran om rekvisition (bankkontouppgifter) senast oktober månad. 

Stipendiet rekvireras i vårt ansökningssystem. OBS! Sista datum för rekvirering av stipendiemedel är den 15 november.  Sent inkomna rekvisitioner hanteras ej.

Själva utbetalningen görs i månadsskiftet oktober/november.

För skolstipendier inklusive gästelever betalar vi ut halva stipendiet på hösten och resterande halva i början på vårterminen. 

För elever vid Lundsberg och SSHL görs utbetalningen alltid till respektive skola en gång per år, på hösten. Rekvisition är ej nödvändig.

Senast reviderad i februari 2023