Rapport från Ylva Åsberg på Svenska Handelskammaren i Tyskland 2019/2020

Inledning

Min praktik genomfördes på Svenska handelskammaren i Tyskland (SHK), där jag fick en trainee-tjänst på 11 månader.
Svenska Handelskammaren i Tyskland är en icke vinstdrivande organisation som knyter samman företag och privatpersoner som har ett intresse att utveckla de tysk-svenska näringslivsrelationerna. Detta kändes som den perfekta organisationen för att få en fot in branschen jag vill jobba inom i framtiden.
De uppgifter som nämndes i Kammarens utlysing var medlemsverksamhet, evenemangsplanering, kommunikation och ansvaret för deras underverksamhet Junior Chamber Club (JCC). Då jag under mina studier läst projektledning, entreprenörskap och kommunikation, både en grundkurs i mediavetenskap och interkulturell kommunikation, så kände jag mig kvalificerad för platsen och uppgifterna.
Tyskland (och andra tysktaladen länder) och Sverige är sedan länge kulturellt, politiskt och ekonomiskt sammankopplade. Vid första anblick ser det ut som att länderna fungerar olika, vi ser ungefär lika ut, klär oss ungefär lika, länderna är demokratier och kristna. Men trots detta verkar det finnas skillnader. I min kandidatuppsats undersökte jag kulturella skillnader länderna emellan hos företag, tyska som svenska, som hade med det andra landet att göra. Under praktiken på SHK fick jag möjligheten att med egna ögon se de kulturella skillnader jag sett i mitt arbete med kandidatuppsatsen och upptäcka nya.

Svenska Handelskammaren i Tyskland

Svenska Handelskammaren startades 1959 och har sedan dess varit en mötesplats för svenska näringslivet i Tyskland. Kammaren har i 60 år knutit samman företag och privatpersoner med intresse att främja det tysk-svenska näringslivet och har under dessa år blivit den viktigaste plattformen för svenska företag som vill etablera sig i Tyskland. Handelskammaren arrangerar mer än 100 nätverkande event på lokal och regional nivå runt om i Tyskland och har cirka 500 medlemmar.
SHK drivs ifrån kansliet i Düsseldorf, snart Hamburg, men finns på lokal nivå runt om i Tyskland. Kammaren har även ett rådgivarnätverk, allt från skatterådgivare till HR-specialister, medlemmar som kansliet kan hänvisa folk till vid speciella frågor. SHK består av flera delar. Styrelsen, presidiet, kansliet och de aktiva regiongruppsmedlemmarna och JCC-kommittémedlemmarna. Styrelsen består av 20 ledamöter, som representerar stora globalt kända svenska företag i Tyskland, men även handelsfrämjande organisationer och framgångsrika entreprenörer ifrån mindre branscher. Presidiet är styrelsens representanter och ansvarar för det löpande beslutfattandet. Samtidigt jobbar styrelsen i sex olika utskott: finanser, strategi, medlemserbjudande, medlemsackviering, kommunikation och evenemang/ lokalnärvaro).

Mina arbetsuppgifter

Arbetet på SHK har varit väldigt varierande, vilket inte har varit negativt. I stora drag är arbetet kommunikation på olika sätt. Skicka utskick om olika event till olika grupper, skapa event som sedan ska marknadsföras, deltagandet i större mässor, bland annat Hannovermesse, och marknadsförandet kring det samt att finnas till hands då privatpersoner ringer och stället frågor. Under mina första månader jobbade jag mestadels med ett mentorsskapsprogram. Programmet erbjuder Young professionals, inom SHK, en möjlighet att få en mentor, som under ett års tid ska fungera som stöd, motivation och rådgivare. Förarbetet fick ut på att leta reda på kontaktuppgifter till de blivande mentorerna, sammanställa information till hemsidan och marknadsföringen, marknadsföra via sociala medier, hålla intervjuer med mentees, matcha menteer med mentorer och anordna event för starten av mentorsskapsprogrammet.
Jag har under min praktik jobbar mycket med sociala medier och att skapa ett innehåll till våra kanaler; i huvudsak Facebook, LinkedIn och Instagram. Det har inneburit att varje månad göra upp en redaktionsplan med vad som ska publicerad vart och var, till detta skriva texter och att tillhanda hålla bilder och sen tillslut publicera detta innehåll på de olika plattformarna. Varje vecka har jag och min handledare haft ett möte, där vi gått igenom vad som ska publiceras den kommande veckan och sett till att allting är färdigt inför det.

Nio personer sitter kring ett mötesbord och tittar på en tjej som pratar om bild på en skärm i änden på bordet.

Schweden Aktuell

Schweden Aktuell är en tidning som kammaren ger ut 6 gånger per år. En del av arbetet på SHK har bland annat inneburit att översätta intervjuer som gjorts på svenska till tyska och att skriva små korta artiklar om event vi haft. Men arbetet tar inte slut då tidningen gått i tryck och skickats hem till medlemmarna. Då börjar arbetet med att översätta de tre största artiklarna till svenska, korta ner dem och publicera dem på hemsidan. Sen ska de skrivas teaser-texter till Facebook och LinkedIn där texterna och då tidiningen ska marknadsföras. Till sist ska de som blivit intervjuade i tidiningen också få ett exemplar.

Två tjejer sitter i en turkos soffa och håller varsitt tidningsuppslag framför sig

Junior Chamber Club

Junior Chamber Club (JCC) är SHKs underorganisation för de yngre medlemmarna, upp till fyrtio år. Kammaren har JCC-kommittéer runt omkring i Tyskland, och dessa anordnar, med hjälp av kammaren, event för att främja de personliga nätverken hos deltagarna. Inom JCC jobbar kommittéerna ganska självständigt, men SHK står i huvudsak för att event kommuniceras ut och marknadsförs. Då skrivs utskick som skickas ut till de JCC-medlemmar i det område/stad som event håller till. SHK lägger upp detta på hemsidan, publicerar på Facebook och i efterhand skrivs antingen av kammaren eller JCC Kommittéerna en kort text om eventet som senare publiceras på diverse sociala medier.
Jag har under min tid på SHK jobbat mycket med dessa event, inte bara det som kommittéerna arrangerar utan jag har även fått arrangera event själv.

Cirka 15 personer i matsalsmiljö. Tre personer står och pratar med varandra. Belysningen är dämpad.
Nio personer står och minglar i en ljus lokal med utsikt över stadsvy. I förgrunden ett festligt dukat bord med tilltugg.

Dela inlägget med vänner här

Facebook
Twitter
LinkedIn